Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

MAATSCHAP MATSFYSIO | MATSRESET

MATSCOACHING

Holistische behandel- en coachingstrajecten gebaseerd op de Trigger Point Reset Methode, Manuele therapie en Fysiotherapie | Mindset |

(Versie november 2019)

MAATSCHAP MATSFYSIO is een maatschap, opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64721426, ook wel bekend onder de handelsnamen MATSRESET en MATSCOACHING.

MATSFYSIO werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

NB. Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt voor zowel consumenten als zakelijk afnemers (bedrijven). Daar waar specifieke bepalingen enkel gelden voor de ene of de andere doelgroep, zal dit altijd uitdrukkelijk worden vermeld.

MATSFYSIO Sparrenlaan 3 8051 BB Hattem

www.matsfsyio.nl en www.matsreset.nl en www.matscoaching.nl
E. | en en

M. | 06 53 88 90 08

_________________________________________________________________

1. Definities
a) Aanbieding: de rechtshandeling, het aanbod, al dan niet mondeling, die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek.
b) Annulering: Alle vormen van bee?indigen of ontbinden van de overeenkomst.
c) Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
d) Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
e) KNGF: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.
f) Koop op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van e?e?n of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals telefonische of digitale verkoop.
g) Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die MATSFYSIO ter beschikking stelt die een opdrachtgever kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
h) Offerte: Elke aanbieding van MATSFYSIO die wordt gedaan aan opdrachtgever, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
i) Opdracht: De dienstverlening of het product dat door MATSFYSIO geleverd wordt.
j) Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (consument) of rechtspersoon (bedrijf) met wie MATSFYSIO de overeenkomst sluit.
k) Schriftelijk: Alle communicatie tussen MATSFYSIO die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.
l) Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen MATSFYSIO en opdrachtgever waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, staat welke dienst of product MATSFYSIO tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.
m) Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MATSFYSIO geen invloed kan uitoefenen en waardoor MATSFYSIO niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte valt onder overmacht.
n) Partijen: MATSFYSIO en de opdrachtgever samen.
o) Vergoeding: Het honorarium dat voor de opdracht is afgesproken.
p) Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillenzorg.

2. Algemeen

 1. MATSRESET EN MATSCOACHING richt zich met name op het onderzoeken, coachen en behandelen van langdurige (chronische) pijnklachten, alles in de meest ruime zin van het woord.MATSFYSIO biedt fysiotherapie en manuele therapie wat is gericht op alle klachten van het houdings- en bewegingsapparaat, alles in de meest ruime zin van het woord.

 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere (toekomstige) aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MATSFYSIO en een opdrachtgever, waarop MATSFYSIO deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.

 3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.

 4. Door de volgende zaken verklaart opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat:

  • (online) ondertekening of goedkeuring van een offerte of overeenkomst (waarbij de voorwaarden zijn meegezonden of er op adequate en voldoende wijze is gelinkt naar deze voorwaarden); of

  • schriftelijk goedkeurende opdrachtverstrekking (waarbij de voorwaarden vooraf zijn meegezonden of er op adequate en voldoende wijze is gelinkt naar deze voorwaarden); of

  • mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking.
   Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst MATSFYSIO altijd naar de vindplaats van deze
   voorwaarden en zal terstond een versie nazenden.

 5. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met MATSFYSIO, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.

 6. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van e?e?n of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

 7. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 8. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3. Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand na (mondeling of schriftelijke) aanvaarding van de opdrachtgever van het aanbod van MATSFYSIO inclusief deze algemene voorwaarden. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.

 2. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.

 3. MATSFYSIO kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 4. Alle offertes en prijsopgaven door MATSFYSIO zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.

 5. Eveneens heeft MATSFYSIO te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren. De opdrachtgever heeft dan nadat dit kenbaar is gemaakt 7 dagen het recht om af te zien van de overeenkomst. Een jaarlijkse indexering, maar ook indien aantoonbaar inkoopprijzen zijn verhoogd, zijn altijd redenen tot een prijswijziging en geven de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

 6. De in de offerte vermelde prijzen zijn uitgesplitst naar exclusief en inclusief Btw, tenzij anders aangegeven.

 7. Als de aanvaarding door de opdrachtgever op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is MATSFYSIO daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij MATSFYSIO anders aangeeft.

 8. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 9. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan MATSFYSIO verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd.

4. De uitvoering van de overeenkomst

 1. MATSFYSIO zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).

 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, dat noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van MATSFYSIO.

 3. Van de opdrachtgever wordt volledige commitment verwacht, omdat dit noodzakelijk is voor het welslagen van de behandelingen.

 4. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 5. De behandeltrajecten die MATSFYSIO uitvoert, kunnen tot positieve (neven)effecten leiden. Denk hierbij aan dat de opdrachtgever meer leiderschap toont, kiest voor zichzelf tot het verbeteren (of bee?indigen) van relaties of het aangaan van een nieuwe functie. Mochten deze beslissingen/eigen initiatieven van de opdrachtgever op enigerlei wijze negatieve gevolgen hebben, dan kan MATSFYSIO hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld (indirecte en/of gevolgschade zoals bedoeld in artikel 10).

 6. MATSFYSIO heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. Denk hierbij aan de aanpassing of wijziging van een programma.
 7. De looptijd van een behandeltraject kan varie?ren van 3 tot 9 maanden. Dit wordt vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd. Dit betreffen indicatieve termijnen waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

5. Inschakelen van derden

 1. MATSFYSIO heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. Indien de opdrachtgever derden inschakelt, welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal MATSFYSIO zo nodig communiceren.

6. Betaling(svoorwaarden)

 1. MATSFYSIO houdt een betaaltermijn aan van 7 dagen na factuurdatum zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij anders is vermeld op de factuur.

 2. Facturatie gebeurt zowel digitaal als schriftelijk.

 3. Facturatie gebeurt altijd voorafgaand aan een traject of achteraf na een individuele fysio- of manueeltherapeutische behandeling, tenzij partijen hier van te voren andere afspraken over hebben gemaakt.

 4. Het is onder voorwaarden en tegen een meerprijs mogelijk om gespreid te betalen. Partijen maken daar onderling afspraken over.

 5. De eventuele kosten die MATSFYSIO voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materiaal, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopiee?n, (druk)proeven, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., worden aan de opdrachtgever zijn in een traject inbegrepen. In andere gevallen kunnen deze worden doorberekend, mits hierover vooraf afspraken zijn gemaakt.

 6. Als de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 7. Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door MATSFYSIO een aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

 8. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft MATSFYSIO het recht de uitvoering van de opdracht of levering van een product op te schorten. MATSFYSIO is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.

 9. Indien hetgeen in lid 7, zich voordoet, heeft MATSFYSIO het recht de kosten die dit met zich meebrengt, door te voeren naar de opdrachtgever.

 10. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

 11. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft MATSFYSIO het recht de opdracht meteen te stoppen. Dit ontslaat een opdrachtgever niet van zijn betaalverplichting.

 12. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na constatering gemeld worden bij MATSFYSIO. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 13. Bij bestaande klanten kan MATSFYSIO besluiten af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

7. Ontbinding, opschorting en annulering(svoorwaarden)

 1. Zowel MATSFYSIO als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij;
  i)  een verzoek tot faillissement;
  ii)  (voorlopige) uitstel van betaling;
  iii)  of schuldsanering;
  wordt ingediend, zonder enige verplichting van MATSFYSIO tot betaling van enige schadevergoeding

 2. of schadeloosstelling.

 3. Tussentijdse annulering (gedurende de looptijd van de opdracht) is niet mogelijk. Onder zeer bijzondere voorwaarden, ter beoordeling van MATSFYSIO, kan hiervan worden afgeweken. Het annuleren van een individuele afspraak binnen het traject kan kosteloos 7 dagen van te voren. Het annuleren van een losse behandeling binnen 24 uur heeft MATSFYSIO het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera. Alleen MATSFYSIO kan hierover met opdrachtgever alternatieve afspraken maken.

 4. MATSFYSIO heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.

 5. Is MATSFYSIO toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal MATSFYSIO zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. MATSFYSIO zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

8.Herroepingsrecht en uitsluiting herroepingsrecht

NB. Dit artikel geldt uitsluitend voor consumenten.

 1. Bij de koop op afstand van diensten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 2. Wanneer je gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, kenbaar te maken aan MATSFYSIO.

 3. Als de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal MATSFYSIO dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.

 4. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de opdrachtgever is gebruikt tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

 5. MATSFYSIO kan het herroepingsrecht van de opdrachtgever uitsluiten voor diensten zoals hierna omschreven.

 6. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts als MATSFYSIO dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 7. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor te leveren diensten die direct worden geleverd, voor zover:
  - de nakoming is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van de opdrachtgever; en - de opdrachtgever heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

9.Overmacht

 1. MATSFYSIO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 2. MATSFYSIO kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden (naast de bepalingen uit artikel 7), zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 3. Als MATSFYSIO ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft MATSFYSIO het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 4. In geval van overmacht zal MATSFYSIO zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

10. Aansprakelijkheid

De leden 1 t/m 6 gelden alleen voor zakelijke afnemers:

 1. MATSFYSIO is uitsluitend aansprakelijk jegens opdrachtgever voor toerekenbare, directe schade.

 2. MATSFYSIO is enkel aansprakelijk tot de hoogte van de uitkering van de verzekeraar. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet overgaan tot uitkering, dan is MATSFYSIO aansprakelijk tot de factuurwaarde, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 3. MATSFYSIO is bovendien slechts aansprakelijk indien opdrachtgever aantoont schade te hebben geleden door een toerekenbare tekortkoming (oftewel een fout).

 4. Aansprakelijkheid van MATSFYSIO, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 5. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen e?e?n jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

 6. Bovenstaande leden gelden in alle gevallen tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van MATSFYSIO.

De onderstaande leden gelden uitsluitend voor consumenten:

 1. Indien MATSFYSIO aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet voor:
  a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dan wel de gegevens die door opdrachtgever ter hand zijn gesteld;
  b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
  c. fouten of tekortkomingen van door of namens MATSFYSIO ingeschakelde derden;
  d. Overmachtssituaties;
  tenzij er een wettelijke verplichting daartoe geldt.

 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is MATSFYSIO slechts aansprakelijk voor het bedrag dat de verzekeraar uitkeert en mocht dit onverhoopt niet zo zijn, tot vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere andere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 1. Aansprakelijkheid van MATSFYSIO, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is geheel uitgesloten.

 2. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van MATSFYSIO of er een wettelijke verplichting hiertoe geldt, is de aansprakelijkheid van MATSFYSIO tot de vergoeding van MATSFYSIO voor de opdracht beperkt, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 3. MATSFYSIO is niet aansprakelijk voor schade als het gevolg van door MATSFYSIO ingeschakelde derden, ongeacht of deze derden op advies of met toestemming van de opdrachtgever zijn ingeschakeld.

 4. Je vrijwaart MATSFYSIO hiertegen en stelt MATSFYSIO schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financie?le gevolgen.

11. Welzijn

 1. De opdrachtgever verklaart zichzelf voldoende op de hoogte te hebben gesteld van de aard en inhoud van de desbetreffende diensten van MATSFYSIO.

 2. Als de opdrachtgever twijfelt of het gepast is om deel te kunnen (blijven) nemen aan een dienst, uit oogpunt van zijn/haar welzijn, is het oordeel van MATSFYSIO doorslaggevend.

 3. De opdrachtgever is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het geestelijke en lichamelijke welbevinden tijdens en na het gebruik van de diensten & producten van MATSFYSIO en kan MATSFYSIO niet aansprakelijk stellen voor het correct dan wel incorrect toepassen van alle aan MATSFYSIO gerelateerde diensten.

12. Klachten en reclame

 1. De opdrachtgever dient bij een (mogelijk) tekortschieten van MATSFYSIO in de uitvoering van de overeenkomst, MATSFYSIO hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

 2. MATSFYSIO is een organisatie die is aangesloten bij de KNGF.

 3. MATSFYSIO zal eerst de klacht proberen minnelijk op te lossen. Mochten partijen niet tot een tevreden afhandeling komen, dan bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen bij de klachtencommissie van het KNGF.

 4. Klachten geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

 5. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van

  een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

13. Geheimhouding en privacy/AVG

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.

2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:
- MATSFYSIO verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
- de informatie algemeen bekend wordt;
- MATSFYSIO optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

4. Persoonsgegevens die MATSFYSIO verwerkt, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. MATSFYSIO houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

14. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

 1. MATSFYSIO is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.

 3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van MATSFYSIO.

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Van een geschil is sprake als e?e?n van de partijen dat stelt.

 2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

  Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.

 3. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van MATSFYSIO is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. MATSFYSIO behoudt het recht om een geschil aan een andere rechter voor te leggen.

 4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval bij buitenlandse opdrachtgevers.

MATSFYSIO - Algemene voorwaarden november 2019