Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden kunt u hieronder teruglezen.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij het afzeggen op de dag van de afspraak zelf, behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.

Betalingsvoorwaarden voor patiënten:

 • U kunt de rekening na betaling indienen bij uw zorgverzekeraar indien de vermelde behandelingen voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen.
 • U blijft zelf te allen tijde eindverantwoordelijk voor de betaling. 
 • De op de nota vermelde verrichtings- of behandelingscodes zijn bij uw zorgverzekeraar bekend.

Tot en met 31 december 2016 worden de volgende betalingsvoorwaarden gehanteerd: 

 1. De door zorgverleners gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. de behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt zijn direct opeisbaar.
 2. Het notabedrag dient, bij voorkeur, direct na afloop van de behandeling contant of via pin betaald te worden.
 3. Is dit niet mogelijk, dan wordt u verzocht dit binnen 8 dagen alsnog over te maken op rekeningnummer  ………………... 
 4. Is het verschuldigde bedrag niet binnen 8 dagen voldaan, dan is de patiënt in gebreke.
 5. Daarmee is Matsfysio gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot incassomaatregelen. Wel zal er eerst (telefonisch) een passende oplossing besproken worden.
 6. Matsfysio kan na de termijn van 8 dagen en de betalingsherinnering, zonder nadere aanzegging, de wettelijke rente over de verschuldigde (restant) hoofdsom in rekening brengen.
 7. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten zijn als volgt samengesteld:

  15% van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van € 30,00 *. Deze kosten worden tezamen met de wettelijke rente in rekening gebracht indien de patiënt niet binnen 21 dagen na de notadatum heeft betaald.

* Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W.